ประวัติความเป็นมา
แนวความคิดในการก่อสร้างอาคาร
     เนื่องจากกองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลเป็นส่วนใหญ่เมื่อข้าราชการของกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งปกติมักจะประสบปัญหาในเรื่องที่พักที่สร้างไว้ ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ  หากจะใช้บริการที่พักที่เป็นของเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ทางราชการกำหนด สำหรับใน พื้นที่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์  มีพื้นที่ของกองทัพเรือซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ คือ สถานีสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์   พื้นที่ดังกล่าวเดิมได้สร้างห้องพักรับรองไว้สำหรับข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการ แต่จำนวน ห้องพักมีจำกัด สามารถ รองรับได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
 
     ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะที่ พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ  จึงได้มีแนวความคิดให้มีการก่อสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติมในพื้นที่ของกองทัพเรือที่สถานีสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ รับผิดชอบอยู่  ให้มีจำนวนมากพอที่จะรองรับข้าราชการของกองทัพเรือที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติ ราชการ หรือมาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ อ.หัวหิน ได้สะดวกยิ่งขึ้น
 
     ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐กองทัพเรือได้อนุมัติหลักการให้ก่อสร้างอาคารรับรองในวงเงิน ๑๑๐ ล้านบาทโดยใช้ เงินกองทุนสวัสดิการภายในกองทัพเรือและให้ใช้ชื่อว่า“สถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือส่วนกลาง(หัวหิน)”
 
     ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์     โดยมี พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น  เป็นประธานในพิธี    การก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๒    ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ๔๕๐  วัน และได้มีการกระทำพิธีเปิดใช้อาคารเมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๓ 
 
     ต่อมาเมื่อ พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีความเห็นว่า ควรจะมีชื่อเรียกอาคารใหม่  เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการเรียกชื่อและเหมาะสมแก่คนทั่วไป ที่ได้เป็นที่รู้จัก  จึงได้จัดให้มีการประกวดตั้งชื่ออาคาร และคัดเลือกจนได้ชื่อว่า    อาคารนาวีภิรมย์ ๑
 
     ซึ่งมีความหมายว่าสถานที่พักผ่อนของทหารเรือ ส่วนเลข  “๑“  ที่ต่อท้าย เป็นลำดับที่ก่อสร้างแห่งแรก และในต่อมาท่านได้มาเป็นประธานเปิดป้ายชื่ออาคารแห่งนี้ เมื่อ  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๔
 
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.navyphirom.net