1. พล.ร.อ. ณะ   อารีนิจ     ผบ.ทร./ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.
2. พล.ร.อ. พลเดช   เจริญพูล  รอง ผบ.ทร./ รอง ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.
3. พล.ร.อ. ฐานันดร์  เข็มเพ็ชร  ผทค.พิเศษ ทร./ประธานกรรมการสวัสดิการอาคารรับรอง ทร.
4. พล.ร.ท.สมภพ   สุวิทยาลังการ   ผทค.พิเศษ ทร./ผู้จัดการกิจการอาคารรับรอง หัวหิน
5. น.อ. สุพจน์ สารภาพ รองผู้จัดการกิจการอาคารรับรอง หัวหิน
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.navyphirom.net