1. พล.ร.อ.นริส    ประทุมสุวรรณ     ผบ.ทร./ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.
2. พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์            รอง ผบ.ทร./ รอง ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.
3. พล.ร.อ.พรชัย   ปิ่นทอง           ผทค.พิเศษ ทร./ประธานกรรมการสวัสดิการอาคารรับรอง ทร.
4. พล.ร.ท.มนต์ธรรม์   วังแก้ว        ผทค.พิเศษ ทร./ผู้จัดการกิจการอาคารรับรอง หัวหิน
5. น.อ.พิสิษฐ์    บรมสุข              รองผู้จัดการกิจการอาคารรับรอง หัวหิน
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.navyphirom.net