เงื่อนไขและข้อตกลงในการจองห้องพัก

เลขที่บัญชี 5322035238 ธ.ทหารไทย ชื่อบัญชี สถานพักฟื้นข้าราชการ ทร. ส่วนกลาง (หัวหิน)

การจองห้องพัก ทางคณะต้องมีค่ามัดจำล่วงหน้า 50% ของราคาห้องพักทั้งหมดและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ต้องการ (ห้องสัมมนา อาหาร)

  • ในกรณีที่ทางคณะมีการโอนค่ามัดจำไม่ครบ 50% ให้ถือว่าข้อตกลงในการจองห้องพักดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น (ระยะเวลาในการโอนค่ามัดจำล่วงหน้า 15 วันก่อนเข้าพัก)
  • ค่าห้องพักทั้งหมดที่ได้มีการยืนยันการจองแล้ว ส่วนที่เหลือต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต

ในวันที่เข้าพัก หรือวันที่ เช็คเอาท์ โดยไม่รับเช็คธนาคารทุกประเภท และต้องชำระทั้งหมดตามที่ได้มีการยืนยันการจองไว้แล้วถึงแม้จะไม่เข้าพักก็ตาม (หากไม่ได้แจ้งขอยกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการจอง)

  • ในกรณีที่คณะมีการโอนค่ามัดจำครบ 50% หากทางคณะมีเหตุอื่นใดอันทำให้คณะไม่สามารถเข้าพักได้ในเวลาที่ได้ตกลงไว้ ทางคณะสามารถ เลื่อนวันเข้าพักได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
  • ในกรณีที่คณะมีการโอนค่ามัดจำครบ 50% ก่อนเข้าพัก 5 วัน เจ้าหน้าที่นาวีภิรมย์จะประสานการยืนยันการเข้าพัก หากทางคณะมีเหตุอื่นใดอันทำให้ทางคณะไม่สามารถเข้าพักได้ในเวลาที่ตกลงไว้

อีกทั้งไม่ปรากฎว่าทางคณะประสงค์ที่จะเข้าพักที่นาวีภิรมย์ต่อไป ทางนาวีภิรมย์ขออนุญาตไม่คืนค่ามัดจำ

  • ผู้เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของการเข้าพัก ของนาวีภิรมย์ หากฝ่าฝืนจะถูกยกเลิกการเข้าพัก

และต้องชำระค่าบริการต่างๆ ตามที่ได้จองมาแล้วทั้งหมด

  • บรรดาสิ่งของมีค่าที่ผู้เข้าพักนำติดตัวมา หากไม่ได้มีการฝากไว้อย่างถูกต้อง ทางนาวีภิรมย์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเกิดการชำรุดหรือสูญหาย
  • จัดส่งรายชื่อผู้เข้าพักทั้งหมด กรุณาจัดรายชื่อผู้ที่จะต้องนอนด้วยกันในแต่ละห้อง

ส่งกลับทางโทรสาร 032-514210 ต่อ 120 หรือ E-mail: Navyphirom_01@hotmail.com

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ กรุณาติดต่อ 089-2546144, 032-514210-7 ต่อ 128

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.navyphirom.net